Aktualności

Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

I. przez lekarzy w:

 

Więcej…

 
OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy informuje, że ulega zmianie termin otwarcia ofert w postępowaniu ogłoszonym w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez ZOZ w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, które ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 9.11.2010r.

Otwarcie ofert dla świadczeń wymienionych w pkt . III (na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Pomocy Doraźnej i Transporcie Sanitarnym ) nastąpi w dniu 9.12.2010r. o godz. 8.00.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia nie ulegają zmianie.

 

INFORMACJA

W postępowaniu konkursowym na zawarcie przez ZOZ w Dębicy umowy na świadczenie usług transportu sanitarnego ogłoszonego w Gazecie Wyborczej w dniu 23 listopada 2010 r.

Po rozpoznaniu skargi jednego z oferentów z dnia 25.11.2010 r. dotyczącej usunięcia wymogu aby przebieg ambulansów sanitarnych typu „S”, „P”. karetki nocnej i wyjazdowej i karetki transportowej nie przekraczał 200 tyś. kilometrów z wyłączeniem karetek właściciela (część V pkt. 3 informacji o przedmiocie konkursu), komisja konkursowa orzeka co następuje:

W części V pkt. 3 informacji o przedmiocie konkursu udzielający zamówienia Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy dokonuje następującej zmiany:

„Na dzień składania oferty przebieg w w/w środkach transportu sanitarnego nie może przekraczać 330 tyś. km”

Pozostałe postanowienia informacji nie ulegają zmianie.

 
INFORMACJA

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w celu przeprowadzenia konkursu ofert na zawarcie przez ZOZ w Dębicy umowy na świadczenie usług transportu sanitarnego niniejszym informuje, że w dniu 26.11.2010r. wpłynęła skarga oferenta, której rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 29.11.2010r. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

W związku z powyższym przesuwa się terminy postępowania konkursowego:

Oferty należy składać do dnia 3.12.2010r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2010r. o godz. 13.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 6.12.2010r.

Dębica, 26.11.2010r.

 
OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie:

gabinetu o powierzchni 22,90 m2 znajdującego w Przychodni Rejonowej
Nr 1 w Dębicy ul. Cmentarna 54 dla świadczenia usług w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta obłożnie chorego i długotrwale unieruchomionego oraz wspieranie rodziny.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 6 grudnia 2010r. o godz. 11.00

Szczegółowe warunki aukcji są dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 
Więcej artykułów…
LogowanieAktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź, gdzie się leczyć? Zobacz najbliższy termin badania. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.