Ogłoszenie


W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica,
tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/
z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie
zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

1/ w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  
2/ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Dębicy wynosi ok. 132 tyś.

Umowy na udzielanie świadczeń mog± być zawarte na okres:
- od 01.09.2010r. do 31.12.2011 - dla świadczeń wymienionych w pkt 1/ z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.09.2010r
- od 01.10.2010r. do 31.12.2011r. dla świadczeń wymienionych w pkt 2/ z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2010r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiotach konkursów, a także projektami umów zainteresowani mog± zapoznać się w siedzibie zakładu w Sekcji Marketingu i Rozliczeń Usług Medycznych, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 pocz±wszy od dnia 5.08.2010r.
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert …” i podaniem rodzaju świadczenia.
Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/.
Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 20.08.2010r. do godz. 14.00
Otwarcie ofert nast±pi w dniu 23.08.2010r.:

- dla świadczeń wymienionych w pkt. 1/ o godz. 9.00,
- dla świadczeń wymienionych w pkt. 2/ o godz. 9.15.

 

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 23.08.2010r.
Termin zwi±zania ofert± wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowan± skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ci±gu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
Po rozstrzygnięciu konkursu w ci±gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielaj±cego zamówienie umotywowany protest dotycz±cy rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóĽniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.