konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 89 gości 
OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z późniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: 
wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie patomorfologii.

 

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Dębicy wynosi ok. 132 tyś. Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą być zawarte na okres od 26.07.2010r. do 31.12.2010r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 26.07.2010r. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiotach konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Sekcji Marketingu i Rozliczeń Usług Medycznych, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 począwszy od dnia 21.06.2010r.
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert …” i podaniem rodzaju świadczenia.
Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/.
Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 7.07.2010r. do godz. 11.00
Otwarcie ofert nast±pi w dniu 7.07.2010r. o godz. 12.00.
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 9.07.2010r.
Termin zwi±zania ofertą wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
Po rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóźniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

 

Aktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź, gdzie się leczyć? Zobacz najbliższy termin badania. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.
  • Komunikat DGL
    Informacja o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń - luty 2020 r.