Ogłoszenia archiwalne


 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: dwóch miejsc każde o powierzchni 1 m2 znajduj±ce się na parterze budynku ZOZ w Dębicy przy ul. Krakowskiej 91 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – automaty do sprzedaży artykułów spożywczych.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 28 czerwca 2010r. o godz. 11.00.

Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
1/ przez technika RTG w Pracowni RTG i TK
2/ wykonywania usług diagnostycznych w zakresie patomorfologii.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Dębicy wynosi ok. 132 tyś.
Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych mog± być zawarte na okres:
- dla świadczeń wymienionych w pkt 1/ od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.07.2010r.,
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2/ od 01.07.2010r. do 31.12.2012r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.07.2010r
Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiotach konkursów, a także projektami umów zainteresowani mog± zapoznać się w siedzibie zakładu w Sekcji Marketingu i Rozliczeń Usług Medycznych, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 pocz±wszy od dnia 4.06.2010r.
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert …” i podaniem rodzaju świadczenia.
Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/.

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 18.06.2010r. do godz. 11.00
Otwarcie ofert nast±pi w dniu 18.06.2010r.:
- dla świadczeń wymienionych w pkt 1/ o godz. 12.00,
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2/ o godz. 12.15.
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 21.06.2010r.
Termin zwi±zania ofert± wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowan± skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ci±gu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
Po rozstrzygnięciu konkursu w ci±gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielaj±cego zamówienie umotywowany protest dotycz±cy rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóĽniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:
1/ w Pracowni RTG i TK.
2/ w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Dębicy wynosi ok. 132 tyś.
Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych mog± być zawarte na okres:
- dla świadczeń wymienionych w pkt 1/ od 01.06.2010r. do 31.12.2011r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.06.2010r.,
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2/: od 01.06.2010r. do 31.12.2010r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.06.2010r
Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiotach konkursów, a także projektami umów zainteresowani mog± zapoznać się w siedzibie zakładu w Sekcji Marketingu i Rozliczeń Usług Medycznych, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 pocz±wszy od dnia 12.05.2010r.
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert …” i podaniem rodzaju świadczenia.
Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/.
Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 19.05.2010r. do godz. 14.00
Otwarcie ofert nast±pi w dniu 20.05.2010r. o godz. 9.00.
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 21.05.2010r.
Termin zwi±zania ofert± wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowan± skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ci±gu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
Po rozstrzygnięciu konkursu w ci±gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielaj±cego zamówienie umotywowany protest dotycz±cy rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóĽniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:
1/ w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w Pomocy DoraĽnej,
2/ w nocnej i świ±tecznej wyjazdowej opiece lekarskiej,
3/ w Oddziale Dziecięcym ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Z-cy Ordynatora Oddziału,
4/ w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Dębicy wynosi ok. 132 tyś.

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych mog± być zawarte na okres:
- dla świadczeń wymienionych w pkt 1/, 2/ i 3/: od 17.05.2010r. do 31.12.2011r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.05.2010r.,
- dla świadczeń wymienionych w pkt 4/: od 17.05.2010r. do 31.12.2010r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.05.2010r
Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiotach konkursów, a także projektami umów zainteresowani mog± zapoznać się w siedzibie zakładu w Sekcji Marketingu i Rozliczeń Usług Medycznych, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 pocz±wszy od dnia 20.04.2010r.
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert …” i podaniem rodzaju świadczenia.
Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/.
Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 28.04.2010r. do godz. 8.00
Otwarcie ofert nast±pi w dniu 28.04.2010r. o godz. 9.00.
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 29.04.2010r.
Termin zwi±zania ofert± wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowan± skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ci±gu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
Po rozstrzygnięciu konkursu w ci±gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielaj±cego zamówienie umotywowany protest dotycz±cy rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóĽniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/


ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
1. Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz w Pracowni USG,
2. Poradni Alergologicznej.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Dębicy wynosi ok. 132 tyś.

Umowy na udzielanie świadczeń mog± być zawarte na okres:
- dla świadczeń wymienionych w pkt 1: od 17.03.2010r. do 31.12.2011r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.03.2010r.
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2: od 17.03.2010 do 31.12.2010 z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.03.2010r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiotach konkursów, a także projektami umów zainteresowani mog± zapoznać się w siedzibie zakładu w Sekcji Marketingu i Rozliczeń Usług Medycznych, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 pocz±wszy od dnia 25.02.2010r.
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert …” i podaniem rodzaju świadczenia.
Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/.

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 5.03.2010r. do godz. 14.00
Otwarcie ofert nast±pi w dniu 8.03.2010r. o godz. 8.00.
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 8.03.2010r.
Termin zwi±zania ofert± wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowan± skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ci±gu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
Po rozstrzygnięciu konkursu w ci±gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielaj±cego zamówienie umotywowany protest dotycz±cy rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóĽniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/


ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
1. Oddziale Obserwacyjno ZakaĽnym i Chorób W±troby ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Oddziału oraz w Poradni Hepatologicznej i Chorób ZakaĽnych,
2. Oddziale Neurologii,
3. Nocnej i świ±tecznej wyjazdowej opiece lekarskiej,
4. Pracowni Elektoencefalografii - opisywanie badań EEG,


Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Dębicy wynosi ok. 132 tyś.

Umowy na udzielanie świadczeń mog± być zawarte na okres:
- dla świadczeń wymienionych w pkt 1: od 17.03.2010r. do 31.12.2011r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.03.2010r.
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2: od 1.04.2010 do 31.12.2011 z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2010r.
- dla świadczeń wymienionych w pkt: 3, 4: od 1.03.2010 do 31.12.2011 z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.03.2010r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiotach konkursów, a także projektami umów zainteresowani mog± zapoznać się w siedzibie zakładu w Sekcji Marketingu i Rozliczeń Usług Medycznych, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 pocz±wszy od dnia 8.02.2010r.
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert …” i podaniem rodzaju świadczenia.
Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/.

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 18.02.2010r do godz. 14.00
Otwarcie ofert nast±pi w dniu 19.02.2010r. o godz. 8.00.
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 19.02.2010r.
Termin zwi±zania ofert± wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowan± skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ci±gu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
Po rozstrzygnięciu konkursu w ci±gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielaj±cego zamówienie umotywowany protest dotycz±cy rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóĽniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

 

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczeń o powierzchni 23,5 m2 znajduj±cych się na parterze budynku ZOZ w Dębicy przy ul. Krakowska 91 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - kiosk z pras±.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 1 marca 2010r. o godz. 13.00.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczeń o powierzchni 28 m2 znajduj±cych się w suterenach budynku ZOZ w Dębicy przy ul. Krakowska 91 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 1 marca 2010r. o godz. 13.15.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: powierzchni pod 5 automatów do sprzedaży obuwia ochronnego ( 1 m2 pod 1 automat ) zlokalizowanych w:

 • 1/ budynku głównym Szpitala ul. Krakowska 91 – 2 powierzchnie po 1m2
 • 2/ Oddziale Obserwacyjno – ZakaĽnym ul. Krakowska 91 – 1m2
 • 3/ Oddziale Medycyny Paliatywnej ul. Krakowska 91 – 1m2
 • 4/ budynku Oddziałów Psychiatrycznych – Straszęcin 295 – 1m2

 

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 1 marca 2010r. o godz. 13.30.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczenia o powierzchni 22,90 m2 z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny oraz sprzętu i aparatury stomatologicznej w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Dębicy, ul. Cmentarna 54.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 18 stycznia 2010r. o godz. 11.00.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: placu o wymiarach 2,5m x 2,5m położony przy bramie głównej Oddziałów Psychiatrycznych w Straszęcinie 295, z przeznaczeniem na kiosk spożywczy.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 29 grudnia 2009r. o godz. 12.00.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczeń o powierzchni 44 m2 znajduj±cych się w suterenach budynku ZOZ w Dębicy przy ul. Krakowskiej 91 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno – handlowej.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 29 grudnia 2009r. o godz. 11.45.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: powierzchni pod sieć telewizji szpitalnej.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 29 grudnia 2009r. o godz. 11.30.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczeń o powierzchni 27,23 m2 z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny oraz sprzętu i aparatury stomatologicznej w Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy, ul. Szkolna 4.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 29 grudnia 2009r. o godz. 11.15.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczenia o powierzchni 22,90 m2 z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny oraz sprzętu i aparatury stomatologicznej w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Dębicy, ul. Cmentarna 54.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 29 grudnia 2009r. o godz. 11.00.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

1/ w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w Pomocy DoraĽnej,
2/ w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izb± Przyjęć,
3/ w nocnej i świ±tecznej ambulatoryjnej opiece lekarskiej,
4/ w nocnej i świ±tecznej wyjazdowej opiece lekarskiej.


Pełna treść ogłoszenia pobierz

  

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy uprzejmie informuje, że z uwagi na przypadaj±cy w sobotę 26 grudnia dzień świ±teczny, dniem wolnym od pracy dla pracowników ZOZ w Dębicy będzie dzień 24 grudnia 2009r. ¦wiadczenia zdrowotne w dniu 24 grudnia 2009r. będ± udzielane jak w niedziele, święta i dni wolne od pracy.


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Z A P R A S Z A

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

1/ poradni endokrynologicznej,
2/ poradni neurologicznej,
3/ poradni reumatologicznej,
4/ poradni chirurgicznej,
5/ poradni ortopedycznej,
6/ poradni okulistycznej,
7/ poradni laryngologicznej,
8/ poradni urologicznej, 9/ poradni hepatologicznej,
10/ poradni chorób zakaĽnych,
11/ poradni zdrowia psychicznego,
12/ poradni chirurgii stomatologicznej,
13/ poradni medycyny pracy,
14/ specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w Pomocy DoraĽnej,
15/ Pracowni RTG i TK,
16/ Pracowni RTG i TK ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeSonych prawem dla Kierownika,
17/ Pracowni Elektoencefalografii - opisywanie badań EEG,
18/ Pracowni Ultrasonografii - wykonywanie badań USG,
19/ Pracowni Ultrasonografii ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeSonych prawem dla Kierownika,
20/ Pracowni Endoskopii,
21/ Oddziale Obserwacyjno – ZakaĽnym i Chorób W±troby,
22/ ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Dębicy,
23/ ramach podstawowej opieki zdrowotnej w GOZ Jodłowa,
24/ nocnej i świ±tecznej ambulatoryjnej opiece lekarskiej,
25/ nocnej i świ±tecznej wyjazdowej opiece lekarskiej,
26/ Oddziale Dziecięcym,
27/ Oddziale Dziecięcym ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeSonych prawem dla zastępcy
Ordynatora Oddziału,
28/ Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izb± Przyjęć


Pełna treść ogłoszenia pobierz

  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Z A P R A S Z A

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

1/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii ,
3/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Oddziału
4/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Pracowni Endoskopii,
5/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii (pozostawanie poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej)
6/ Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
7/ Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Oddziału,
8/ Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii (pozostawanie poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii
9/ Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
10/ Oddziale Ginekologiczno – Położniczym ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Oddziału,
11/ Oddziale Ginekologiczno - Położniczym (pozostawanie poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa)
12/ Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
13/ Oddziale Neurologii,
14/ Oddziale Okulistycznym - wykonywanie zabiegów operacyjnych zgodnie z katalogiem JGP dla Oddziału Okulistycznego,
15/ Oddziale Wewnętrznym I,
16/ Oddziale Wewnętrznym I ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Oddziału,
17/ Oddziale Wewnętrznym I ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla zastępcy Kierownika Oddziału,
18/ Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
19/ Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Oddziału
20/ Oddziale Obserwacyjno ZakaĽnym i Chorób W±troby,
21/ Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izb± Przyjęć Szpitala,
22/ w zakresie dermatologicznych konsultacji specjalistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych ZOZ w Dębicy,
23/ Oddziale Dziecięcym,
24/ Oddziale Dziecięcym ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla zastępcy Ordynatora Oddziału,


Pełna treść ogłoszenia pobierz

  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Z A P R A S Z A
do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego oraz ratowników medycznych w podstawowych i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w Pomocy DoraĽnej.Pełna treść ogłoszenia pobierz

  

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy uprzejmie informuje, że z uwagi na przypadaj±cy w sobotę 15 sierpnia dzień świ±teczny, dniem wolnym od pracy dla pracowników ZOZ w Dębicy będzie dzień 14 sierpnia 2009r. ¦wiadczenia zdrowotne w dniu 14 sierpnia 2009r. będ± udzielane jak w niedziele, święta i dni wolne od pracy. 

  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: miejsca na maszcie znajduj±cego się na dachu budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 28 lipca 2009r. o godz. 11.45.

Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczeń o powierzchni użytkowej 33,32m2 na działalność z zakresu usług protetyczno-ortodontycznych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Dębicy, ul. Cmentarna 54

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 28 lipca 2009r. o godz. 11.30.

Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczenia z przeznaczeniem na kiosk spożywczy o powierzchni użytkowej 19,5 m2 w budynku Oddziałów Psychiatrycznych w Straszęcinie

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 28 lipca 2009r. o godz. 11.15.

Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczenia Poradni Ortopedycznej po godzinach pracy poradni z przeznaczeniem na działalność medyczn± nie koliduj±c± z działalności± statutow± Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 28 lipca 2009r. o godz. 11.00.

Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie \dermatologicznych konsultacji specjalistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych ZOZ w Dębicy.

Pełna treść ogłoszenia pobierz

  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Ordynatora Oddziału.:

Umowa na udzielanie świadczeń może być zawarta na okres od 01.06.2009r. do 31.12.2009r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.06.2009r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mog± zapoznać się w siedzibie Zakładu w Sekcji Marketingu i Rozliczeń Usług Medycznych, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 pocz±wszy od dnia 07.05.2009r. Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem: „Konkurs ofert …” i podaniem rodzaju świadczenia.

Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/. Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 15.05.2009r do godz. 14.00 Otwarcie ofert nast±pi w dniu 18.05.2009r. o godz. 9.00 Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 19.05.2009r. Termin zwi±zania ofert± wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowan± skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ci±gu 3 dni od daty jej złożenia.

Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone. Po rozstrzygnięciu konkursu w ci±gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielaj±cego zamówienie umotywowany protest dotycz±cy rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóĽniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

Pełna treść ogłoszenia pobierz

  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
1.w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, w zakresie świadczeń lekarskich w:
1/ poradni alergologicznej,
2/ poradni kardiologicznej,
3/ poradni ortopedycznej,
2. przez lekarzy w:
1/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii (pozostawanie poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii),
3/ Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii (pozostawanie poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii),
4/ Oddziale Neurologii,
5/ Oddziale Dziecięcym,
6/ Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izb± Przyjęć Szpitala,
7/ w nocnej i świ±tecznej ambulatoryjnej opiece lekarskiej,
8/ w nocnej i świ±tecznej wyjazdowej opiece lekarskiej,
9/ zespole wyjazdowym „R” w Pomocy DoraĽnej,
10/ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w GOZ Jodłowa,
11/ w Pracowni Endoskopii,

Pełna treść ogłoszenia pobierz

  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajem masztu na dachu budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 29 grudnia 2008r. o godz. 11.30. Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438. Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia pobierz

  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

ZAPRASZA do składania ofert:
1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/ Rentgenodiagnostyki dla potrzeb ortodoncji,
2/ Usług protetyczno – ortodontycznych
2. Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie:
1/ Ambulans Reanimacyjny „R”,
2/ Ambulans ratowniczo – wypadkowy „W”
3/ Karetka nocnej pomocy wyjazdowej
4/ Karetka transportowa

Pełna treść ogłoszenia pobierz


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
1.w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, w zakresie świadczeń lekarskich w:
1/ poradni alergologicznej,
2/ poradni chorób zakaĽnych,
3/ poradni hepatologicznej,
4/ poradni kardiologicznej,
5/ poradni neurologicznej,
6/ poradni reumatologicznej,
7/ poradni ortopedycznej,
8/ poradni okulistycznej,
9/ porani laryngologicznej,
10/ poradni urologicznej,
11/ poradni endokrynologicznej,
12/ poradni zdrowia psychicznego,
13/ poradni medycyny pracy,
14/ poradni chirurgii stomatologicznej


Pełna treść ogłoszenia pobierz


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie wydzielonej powierzchni o wymiarach 2 m2 z przeznaczeniem na automaty do sprzedaży kawy, słodyczy i napojów zimnych w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91. Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 27.10.2008r. o godz. 11.00. Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru, a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438. Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia pobierz


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie wydzielonego placu na działce Nr 696/31 KW 61157 o powierzchni 9824 m 2 przy Oddziałach Psychiatrycznych w Straszęcinie 295, na okres 3 lat. Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 24 czerwca 2008r. o godz. 9.00. Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438. Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia pobierz


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/ 670 36 21 do 27 , działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Pełna treść ogłoszenia pobierz


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/ 670 36 21 do 27 , działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
1. w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, w zakresie świadczeń lekarskich w:
1/ poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych,
2/ poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
3/ poradni chirurgii stomatologicznej.
2. przez lekarzy w:
1/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2/ Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
3/ Oddziale Ginekologiczno – Położniczym,
4/ Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
5/ Oddziale Neurologii,
6/ Oddziale Dziecięcym,
7/ Oddziale Obserwacyjno – ZakaĽnych i Chorób W±troby,
8/ Oddziale Wewnętrznym I,
9/ Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
10/ Izbie Przyjęć,
11/ w nocnej i świ±tecznej ambulatoryjnej opiece lekarskiej,
12/ w nocnej i świ±tecznej wyjazdowej opiece zdrowotnej,
13/ zespole wyjazdowym „R” w Pomocy DoraĽnej,
3. Udzielanie świadczeń lekarskich w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych w:
1/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii,
2/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii ł±cznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Ordynatora,
3/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii ł±cznie z wykonywaniem czynności kierownika Pracowni Endoskopii,
4/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii i Izbie Przyjęć (pozostawanie poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii)
5/ Oddziale Dziecięcym,
6/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
4. Wykonywania świadczeń lekarskich w Pracowni RTG i Pracowni TK.
5. Wykonywanie świadczeń lekarskich w Pracowni RTG i Pracowni TK ł±cznie z wykonywaniem czynności kierownika Pracowni RTG i Pracowni TK

Pełna treść ogłoszenia pobierz


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/ 670 36 21 do 27 , działaj±c na podstawie §7 ust. 1 pkt 7 Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/ przesuwa termin składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne na dzień 14.12.2007r. do godz. 14.00/

Pełna treść ogłoszenia pobierz


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/ 670 36 21 do 27 , działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz.408/ z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: pobierz


  

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica ul. Krakowska 91

zatrudni od zaraz w:

• Oddziale Neurologii: lekarzy posiadaj±cych specjalizację w zakresie neurologii lub chc±cych specjalizować się w tej dziedzinie,

• Oddziale Dziecięcym: lekarzy posiadaj±cych specjalizację w zakresie pediatrii lub chc±cych się specjalizować w tej dziedzinie.

Warunki pracy i płacy do omówienia z Z-c± Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy tel.: 014-680-82-26, 014-670-36-21 wewn.226.


 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy serdecznie zaprasza Panie do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanych przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (rok urodzenia od 1938 do 1957), które w ci±gu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2006 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.
Badania mammograficzne prowadzone s± w Pracowni RTG mieszcz±cej się na parterze w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91.
Rejestracja w godz. od 7.30 do 17.00 pod numerem telefonicznym: 014 6808206.

 

OGŁOSZENIE

 


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach w ramach Programu profilaktyki chorób układu kr±żenia finansowanego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

Program skierowany jest do osób w wieku od 35 do 55 lat ( rok urodzenia od 1952 do 1972), które nie miały wykonywanych badań objętych Programem w ci±gu ostatnich 36 miesięcy.

Badania prowadzane s± w gabinetach lekarzy rodzinnych w:

 • Przychodni Rejonowej Nr 1 w Dębicy, ul. Cmentarna 54
 • Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy, ul. Szkolna 4
 • Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pustkowie
 • Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jodłowej
 • Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zawadzie.

 

 

POROZUMIENIE

 


W sprawie odbycia stażu kierunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
Treść porozumienia - Staże kierunkoewe - doc
Treść porozumienia - Staże kierunkoewe - pdf
Treść porozumienia - Staże podyplomowe - doc
Treść porozumienia - Staże podyplomowe - pdf

 

OGŁOSZENIE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na

wynajęcie wydzielonej powierzchni o wymiarach 18 m2 z przeznaczeniem pod kiosk spożywczy

na parterze w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 28.05.2008r. o godz. 11.00.

Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru, a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

 

OGŁOSZENIE

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie powierzchni dachu budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 z przeznaczeniem pod punktowy maszt antenowy oraz 2 m2 poddasza z przeznaczeniem na zainstalowanie urz±dzeń peryferyjnych i elementów dodatkowych anteny.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 29 maja 2007r. o godz. 11.30.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.
Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

  

 

OGŁOSZENIE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie:
1/ pięciu powierzchni po 1 m2 z przeznaczeniem na zainstalowanie 5 automatów do sprzedaży obuwia ochronnego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
2/ powierzchni 28 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 11 kwietnia 2007r. o godz. odpowiednio:
- dla pkt 1/ o godz. 11.30,
- dla pkt 2/ o godz. 12.00.
Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

  

 

OGŁOSZENIE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie:

dwóch powierzchni po 1 m2 pod 2 automaty na napoje
w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91

 

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 22 lutego 2007r. o godz. 13.00.

Szczegółowe warunki aukcji s± dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru, a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach w ramach Programu profilaktyki chorób układu kr±żenia finansowanego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

Program skierowany jest do osób w wieku od 35 do 55 lat ( rok urodzenia od 1952 do 1972), które nie miały wykonywanych badań objętych Programem w ci±gu ostatnich 36 miesięcy.

Badania prowadzane s± w gabinetach lekarzy rodzinnych w:

 • Przychodni Rejonowej Nr 1 w Dębicy, ul. Cmentarna 54
 • Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy, ul. Szkolna 4
 • Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pustkowie
 • Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jodłowej
 • Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zawadzie.

 

 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy serdecznie zaprasza Panie do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanych przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (rok urodzenia od 1938 do 1957), które w ci±gu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2006 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.
Badania mammograficzne prowadzone s± w Pracowni RTG mieszcz±cej się na parterze w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91.
Rejestracja w godz. od 7.30 do 17.00 pod numerem telefonicznym: 014 6808206.

 

OGŁOSZENIE

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
- w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/ 670 36 21, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz.408 z póĽn. zm./ i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Z A P R A S Z A

 


¦wiadczeniodawców do składania ofert:

1. Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie:

1/ Ambulans Reanimacyjny „R”
2/ Ambulans Wypadkowy „W”
3/ Karetka nocnej pomocy wyjazdowej
4/ Karetka transportowa

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/ Wykonywania zabiegów operacyjnych zeza
2/ Rentgenodiagnostyki dla potrzeb ortodoncji
3/ Usług protetyczno – ortodontycznych>
4/ Wykonywania badań gastroskopowych
5/ Konsultacji dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej
6/ Wykonywania opisów zdjęć mammograficznych
7/ Poradni Medycyny Pracy

3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych lekarzy w:
1/ Zespołach wyjazdowych R i W w Pomocy DoraĽnej
2/ Nocnej i świ±tecznej ambulatoryjnej opiece lekarskiej
3/ Nocnej i świ±tecznej wyjazdowej opiece lekarskiej
4/ Izbie Przyjęć
5/ Stacji Dializ
6/ Oddziale Neurologii
7/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8/ Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii
9/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii
10/ Oddziale Noworodków i Wcześniaków
8/ Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii
9/ Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii
10/ Oddziale Noworodków i Wcześniaków
11/ Oddziale Dziecięcym
12/ Oddziale Obserwacyjno – ZakaĽnym i Chorób W±troby

Umowa na udzielanie świadczeń usług transportu sanitarnego wymienionego w pkt 1. może być zawarta na okres od 01.01.2007r. do 31.12.2008r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2007r. Pozostałe umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wymienione w pkt 2 i pkt 3 mog± być zawarte na okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2007r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mog± zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. Nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 pocz±wszy od dnia 05.12.2006r.
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert” i podaniem rodzaju świadczenia.
Oferta powinna zawierać informacje podane w § 8 Rozp. MZiOS z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93 poz. 592/.
Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91 do dnia 15.12.2006r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nast±pi:
1/ w dniu 18.12.2006r.:
- dla świadczeń wymienionych w pkt. 1 o godz. 8.00
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2 ust. 1/ o godz. 9.00
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2 ust. 2/ o godz. 9.30
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2 ust. 3/ o godz. 10.00
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2 ust.4/ o godz. 10.30
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2 ust.5/ o godz. 11.00
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2 ust.6/ o godz. 11.30
- dla świadczeń wymienionych w pkt 2 ust.7/ o godz. 12.00
Konkurs ofert dla w/w świadczeń zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.12.2006r.
2/ w dniu 19.12.2006r.:
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 1/ o godz. 11.30
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 2/ o godz. 11.45
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 3/ o godz. 12.00
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 4/ o godz. 12.15
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 5/ o godz. 12.30
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 6/ o godz. 12.45
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 7/ o godz. 13.00
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 8/ o godz. 13.15
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 9/ o godz. 13.30
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 10/ o godz. 13.45
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 11/ o godz. 14.00
- dla świadczeń wymienionych w pkt 3 ust. 12/ o godz. 14.15
Konkurs ofert dla w/w świadczeń zostanie rozstrzygnięty w dniu 19.12.2006r.
Termin zwi±zania ofert± wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu ich składania. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowan± skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ci±gu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
Po rozstrzygnięciu konkursu w ci±gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oferent może złożyć do udzielaj±cego zamówienie umotywowany protest dotycz±cy rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóĽniej w ci±gu 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego I w Szpitalu ZOZ w Dębicy.


Kandydaci powinni spełnić wymogi określone rozporz±dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 30, poz. 300/ oraz rozporz±dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju /Dz. U. Nr 44, poz. 520/.
Oferty wraz z dokumentami określonymi w rozporz±dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej ... /Dz. U. Nr 115 poz. 749 z póĽ. zmianami; ostania zmiana
Dz. U. Nr 45, poz. 530 z 2000r./ należy składać w ci±gu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Gazecie Lekarskiej pod adresem:
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy,
39 – 200 Dębica, ul. Krakowska 91
z adnotacj± „ Konkurs na stanowisko ...”.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nast±pi w ci±gu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

W/w ogłoszenie ukazało się w Gazecie Lekarskiej w miesi±cu grudniu 2006r.

 


W miesi±cu paĽdzierniku 2006r. nasz Szpital otrzymał od okolicznych rolników nieodpałtnie płody rolne w postaci ziemniaków, kapusty, marchwi i buraków ćwikłowych.
W zwi±zku z powyzszym Dyrektor ZOZ w Dębicy Pan Przemysław Wojtys pragnie podziękować animatorom akcji Panu Markowi R±czce i Pani Agnieszce Gurga oraz stowarzyszeniu Rolników "Integracja", za zauważenie potrzeb naszego szpitala i działalność prospołeczn± tak rzadk± w dzisiajszych czasach.

  

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowiska Ordynatorów w Szpitalu ZOZ w Dębicy:
- Oddziału Obserwacyjne - ZakaĽnego i Chorób W±troby
- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Kandydaci powinni spełnić wymogi określone rozporz±dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 30, poz. 300/ oraz rozporz±dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju /Dz. U. Nr 44, poz. 520/
Oferty wraz z dokumentami określonymi w rozporz±dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej ... /Dz. U. Nr 115 poz. 749 z póz. zmianami; ostania zmiana Dz. U. Nr 45, póz. 530 z 2000r./ należy składać w ci±gu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Gazecie Lekarskiej pod adresem:

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39 - 200 Dębica
ul. Krakowska 91
z adnotacj± "Konkurs na stanowisko...".

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nast±pi w ci±gu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

 

W/w ogłoszenie ukazało się w Gazecie Lekarskiej w miesi±cu wrześniu 2006r.

 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie:


1.Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Program adresowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat (rok urodzenia od 1947 do 1981), które w ci±gu 3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego finansowanego przez NFZ.
Badania prowadzone s± w Poradniach dla Kobiet mieszcz±cych się w Przychodni Rejonowej 1 w Dębicy ul. Cmentarna 54, Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy ul. Szkolna 4 oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pustkowie Osiedlu i Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jodłowej.

2. Program profilaktyki chorób układu kr±żenia.

Program skierowany jest do osób w wieku od 35 do 55 lat (rok urodzenia od 1951 do 1971), które nie miały wykonywanych badań objętych Programem w ci±gu ostatnich 36 miesięcy.
Badania prowadzone s± w gabinetach lekarzy rodzinnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Dębicy ul. Cmentarna 54, Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy ul. Szkolna 4, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pustkowie , Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jodłowej i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zawadzie.

 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy serdecznie zaprasza Panie do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanych przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie


Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (rok urodzenia od 1937 do 1956), które w ci±gu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2005 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Badania mammograficzne prowadzone s± w Pracowni RTG mieszcz±cej się na parterze w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91.Rejestracja w godz. od 7.30 do 17.00 pod numerem telefonicznym: 014 6808206.