statut

 statut aneks

 pobierz

MAJĄTEK


Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Aktywa trwałe: 33 026 946 PLN

Aktywa obrotowe: 7 002 886 PLN

zapasy: 1 422 715 PLN
należności krótkoterminowe: 8 729 650 PLN
inwestycje krótkoterminowe: 3 338 953 PLN
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 45 127 PLN

     

Raport o stanie dostępności: pobierz

Raport ek-fin ZOZ.2020: pobierz

Raport ek-fin ZOZ.2021: pobierz

Raport ek-fin ZOZ.2022: pobierz

RADA SPOŁECZNA


Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Piotr Chęciek - przewodniczący Rady Społecznej

Stefan Bieszczad - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego

Leszek Bieniek

Paweł Hipszter

Jan Janiga

Zuzanna Janora

Mateusz Kutrzeba

Mateusz Pasek

Andrzej Reguła

Grzegorz Reguła

Katarzyna Rostowska-Machnik

Jerzy Sasak

Ludmiła Stelmach - Kołodziej

Jerzy Uryasz

Bogdan Witkoś

Dyrekcja


DYREKCJA Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy mgr Przemysław Wojtys

Bezpośrednio podległe jednostki organizacyjne:
1/ Sekcja Kadr i Płac.
2/ Sekcja Eksploatacyjno – Techniczna.
3/ Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
4/ Sekcja Żywienia.
5/ Sekcja Informatyki.
6/ Samodzielne Stanowiska Pracy:
a/ radca prawny,
b/ inspektor ds. bhp,
c/ inspektor ds. obronnych i rezerw,
d/ inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej,
e/ kapelan szpitalny,
f/ pełnomocnik ds. informacji niejawnych.

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. med. Julita Garbal-Sawka

Podległe jednostki i komórki organizacyjne realizujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
1/ Szpital z następującymi oddziałami:
a/ Oddział Wewnętrzny I,
b/ Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
c/ Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii,
d/ Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
e/ Oddział Dziecięcy,
f/ Oddział Neurologiczny,
g/ Oddział Okulistyczny,
h/ Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Chorób Wątroby,
i/ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
j/ Oddział Noworodków i Wcześniaków,
k/ Oddział Psychiatryczny I,
l/ Oddział Psychiatryczny II ,
ł/ Oddział Psychiatryczny III,
m/ Oddział Odwykowy,
n/ Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
o/ Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej,
p/ Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu,
r/ Szpitalny Oddział Ratunkowy.
2/ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.
3/ Komórki zabiegowo – lecznicze:
a/ Blok Operacyjny,
b/ Izba Przyjęć Szpitala,
c/ Izba Przyjęć Oddziałów Psychiatrycznych,
d/ Stacja Dializ.

Podległe jednostki i komórki organizacyjne świadczące usługi związane ze stacjonarną i ambulatoryjną opieką zdrowotną:
1/ Zakład Diagnostyki Obrazowej:
a/ Pracownia Ultrasonografii,
b/ Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
c/ Pracownie Rentgenodiagnostyczne,
d/ Pracownia Tomografii Komputerowej.
2/ Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej:
a/ Laboratorium Centralne,
b/ Pracownia Mikrobiologii Ogólnej.
3/ Pracownie Elektrodiagnostyki:
a/ Pracownia Elektrokardiologii,
b/ Pracownia Elektroencefalografii,
c/ Pracownia Echokardiografii.
4/ Pracownia Endoskopii.
5/ Centralna Sterylizacja.
6/ Szkoła Rodzenia.
7/ Pracownia Rehabilitacji.
8/ Pracownia Anatomopatologiczna.
9/ Apteka Szpitalna.
10/ Pomoc Doraźna.

Podległe jednostki i komórki organizacyjne ambulatoryjnej opieki zdrowotnej :
1/ Zespół Poradni Specjalistycznych:
a/ Poradnia Chirurgiczna,
b/ Poradnia Endokrynologiczna,
c/ Poradnia Hepatologiczna,
d/ Poradnia Kardiologiczna,
e/ Poradnia Reumatologiczna,
f/ Poradnia Neurologiczna,
g/ Poradnia Chorób Zakaźnych,
h/ Poradnia Patologii Noworodka,
i/ Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych,
j/ Poradnia Ortopedyczna,
k/ Poradnia Rehabilitacyjna,
l/ Poradnia Laryngologiczna,
ł/ Poradnia Okulistyczna,
m/ Poradnia Urologiczna,
n/ Poradnia Odwykowa,
o/ Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
p/ Poradnia dla Kobiet,
r/ Poradnia Nefrologiczna,
s/ Poradnia Medycyny Pracy,
t/ Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
u/ Poradnia Ortodontyczna,
w/ Poradnia Alergologiczna,
y/ Poradnia Neurologii Dziecięcej,
z/ Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

2/ Placówki podstawowej opieki zdrowotnej:
a/ Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Dębicy,
b/ Przychodnia Rejonowa Nr 5 w Dębicy,
c) Punkt Lekarski w Nagoszynie.

Z-ca Dyrektora ds Ekonomicznych i Pielęgniarstwa mgr Marian Adamczyk

Podległe jednostki organizacyjne:
1) Dział Ekonomiczno – Finansowy.
2) Dział Organizacji i Nadzoru.
3) Dział Higieny Szpitalnej.
4) Z-ca Naczelnej Pielęgniarki.
5) Pielęgniarka Epidemiologiczna.

Główny Księgowy


mgr Katarzyna Szybczyńska-Miazga

Podległe jednostki organizacyjne:
Dział Ekonomiczno Finansowy
Sekcja Finansowo - Księgowa
Sekcja Płac

Sekcja Kosztów i Analiz

  PDF Drukuj