Projekt pn. "Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego " realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI - Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2  Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
 

Cele projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie. Zapewnione to będzie poprzez rozbudowę z przebudową istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego, przystosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki temu zapewniona będzie wysoka jakość świadczonych przez szpital usług i dostęp do nich mieszkańcom powiatu.

Cele szczegółowe projektu:

- poprawa warunków leczenia, zmniejszenie czasu oczekiwania na skorzystanie z usług zdrowotnych,

- poprawa jakości i skuteczności przeprowadzanych zabiegów,

- wzrost ilości przeprowadzanych zabiegów i skrócenie czasu ich wykonania poprzez dostosowanie pomieszczeń do funkcji sal operacyjnych,

- ograniczenie awaryjności i zwiększenie efektywności pracy poprzez dostosowanie infrastruktury,

- poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego Projekt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zakłada prace budowlane, którymi objęte zostaną:

  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
  • Oddział Okulistyczny .

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącego budynku, w którym znajduje się pralnia i kuchnia, wykonanie budynku trzykondygnacyjnego podpiwniczonego w wyniesionym lądowiskiem dla helikopterów. W pomieszczeniach piwnic będą zlokalizowane pomieszczenia stacji mycia i dezynfekcji łóżek, na parterze zlokalizowane będą pomieszczeniu bloku operacyjnego, na kondygnacji I piętra będą zlokalizowane pomieszczenia centralnej sterylizacji. Budynek wyposażony zostanie w instalację wentylacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, instalację gazów medycznych, instalację niskoprądową. W ramach projektu wsparciem objęty będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu ulepszonymi usługami zdrowotnymi zostanie objętych 4709 osób.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 19 032 774,90 zł, w tym wydatki kwalifikowane 11 764 705,86 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 9 999 999,95