Zakład Opiekuńczo - Leczniczy


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zlokalizowany w Straszęcinie 295, w niskich zabudowaniach przylegających do budynku głównego, z wejściem zlokalizowanym od strony północnej. Oddział dysponuje 23 łóżkami i przyjmuje pacjentów z chorobami przewlekłymi, wymagających całodobowej opieki specjalistycznej. Oddział jest dobrze zagospodarowany, wyposażony w niezbędny do leczenia, utrzymania higieny i rehabilitacji sprzęt, obsługiwany przez wykwalifikowany personel: lekarza, pielęgniarki, terapeutów, rehabilitantów i opiekunów medycznych.

  

       Nasz Zespół:

  • Ordynator Oddziału: lek. med. Stanisława Dybowska - specjalista chorób wewnętrznych
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ilona Fik

       Ważne telefony:

  • 014 6803 672 - Ordynator Oddziału
  • 014 6803 670 - Pielęgniarka Oddziałowa

       Informacje dla osób składających wniosek o przyjęcie do oddziału i wymagane dokumenty:

      1. Zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym (oświadczenie o płatności).
      2. Zobowiązanie się członków rodziny do odebrania pacjenta po zakończonym pobycie w zakładzie (oświadczenie o odbiorze pacjenta).
      3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji (zaświadczenie lekarskie).
      4. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną (wywiad pielęgniarski).
      5. Skalę Barthel wypełnioną i podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę (0 - 40 pkt).
      6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie - (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej decyzji ZUS / KRUS / MOPS).
      7. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię i nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
      8. Kserokopię dowodu osobistego.
      9. Dokumentację medyczną pacjenta (wypisy ze szpitala, informacje o przebytych chorobach, itp.).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (zalacznik nr 1.pdf)zalacznik nr 1.pdf Super User418 kB2022-03-08
Pobierz plik (zalacznik nr 2.pdf)zalacznik nr 2.pdf Super User149 kB2022-03-08
Pobierz plik (oswiadczenie.PDF)oswiadczenie.PDF Super User43 kB2022-03-08