Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć zlokalizowany jest na parterze Szpitala. Oddział przyjmuje pacjentów całodobowo. W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia powstałym w wyniku wypadku, urazu, zatrucia. Na miejscu prowadzona jest wstępna diagnostyka pacjentów oraz podejmuje się leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych. W Izbie Przyjęć przyjmowani są pacjenci ze skierowaniami w trybie planowym do wszystkich oddziałów szpitalnych.

       Nasz Zespół:

 • Kierownik: Lek. med. Monika Gołębiowska - specjalista medycyny ratunkowej

 • Z-ca Kierownika Lek. med. Grzegorz Brajerski - specjalista chirurgii ogólnej

       Lekarze oddziałowi:

 • Lek. med. Marek Podoba - specjalista chirurgii ogólnej
 • Lek. med. Olha Shevelova - młodszy asystent
 • Lek. med. Kamil Sawka - specjalista rehabilitacji
 • Lek. med. Larysa Bilenka - młodszy asystent
 • Lek. med. Marek Traczyński - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Sebastian Janowiec - specjalista Ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Agnieszka Kociołek - Mł. asystent
 • Lek. med. Dawid Kogut - Mł. asystent w trakcie specjalizacji
 • Lek. med. Paweł Florek - Mł. asystent
 • Lek. med. Brzostowski Piotr - Mł. asystent
 • Lek. med. Pawliński Dominik - Mł. asystent

       Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Sidor

       Ważne telefony:

 • 014 6808 473 - Ordynator Oddziału
 • 014 6808 272 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6808 396 - Gabinet Internistyczny
 • 014 6808 397 - Gabinet Chirurgiczny
 • 014 6808 271 - Izba Przyjęć Planowych


ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZOZ DĘBICA

Świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przetransportowanych przez:

 • zespoły ratownictwa medycznego
 • jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • zespoły wyjazdowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125)
 • lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze, o których mowa w art. 140a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) oraz podmioty, o których mowa w art. 140b ust. 3 tej ustawy
 • podmioty realizujące transport sanitarny na podstawie zlecenia lekarza albo felczera, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; lub zgłaszających się samodzielnie.

Pacjent, który zgłosił się lub został przetransportowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Szpitala jako osoba wymagająca stabilizacji funkcji życiowych, znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego podlega segregacji w obszarze segregacji medycznej, która dokonywana jest przez pielęgniarkę, ratownika medycznego lub lekarza dyżurnego SOR i polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz zakwalifikowaniu go do jednej z kategorii pilności /triaż/:

 1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem
 2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut
 3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
 4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut
 5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut
Po dokonaniu triażu pacjentom zakładana jest opaska na rękę w kolorze odpowiednim dla kategorii pilności.

W terminie 60 minut od zakończenia przydzielania kategorii pilności lekarz dyżurny SOR podejmuje decyzję o odmowie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w SOR i przekierowaniu pacjenta, któremu przydzielono kategorię pilności koloru zielonego lub niebieskiego, do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od pory dokonania segregacji i pilności udzielenia świadczeń.

Lekarz dyżurny SOR:

 1. udziela świadczeń zdrowotnych w SOR
 2. kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów Zespołu
 3. odmawia przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2
 4. potwierdza lub wystawia skierowanie z SOR na leczenie w innym szpitalu
 5. wystawia zlecenie na lotniczy transport sanitarny.

Decyzję, o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów Zespołu Opieki Zdrowotnej Lekarz dyżurny SOR podejmuje po wykonaniu niezbędnej diagnostyki i konsultacji z lekarzem oddziału Zespołu, do którego zamierza skierować pacjenta. Lekarz oddziału docelowego ma obowiązek niezwłocznie dokonać tej konsultacji. W przypadku braku możliwości dokonania konsultacji taką decyzje podejmuje samodzielnie Lekarz dyżurny SOR decyzje o skierowaniu pacjenta do leczenia w oddziale podejmuje się najpóźniej w czasie 60 minut od wykonania diagnostyki i konsultacji lekarskiej, chyba że stan zdrowia pacjenta wymaga wcześniejszego podjęcia decyzji. Lekarz oddziału docelowego Zespołu, do którego skierowano pacjenta podejmuje decyzje o przyjęciu do oddziału najpóźniej w czasie 60 minut od skierowania pacjenta.