Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy


 

Projekt pn. "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II - Cyfrowe Podkarpackie.
 

Cele projektu.

Celem głównym projektu jest zapewnienie wyższej jakości i rozszerzenia zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Zapewnione będzie to poprzez wdrożenie systemów informatycznych pozwalających na sprawne funkcjonowanie szpitala z uwzględnieniem przystosowanie wprowadzanych usług dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu zapewniona będzie wysoka jakość świadczonych przez szpital usług i dostęp do nich mieszkańcom Miasta Dębica oraz powiatu dębickiego. Modernizacja i wdrożenie dostępnych w ramach regionalnego systemu informatycznego PSIM wysokiej jakości e-usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy pozwoli obywatelom i w/w podmiotowi leczniczemu na realizację kluczowych procesów, w tym telekonsultacji medycznych w sposób niewymagający fizycznej obecności w przychodni/szpitalu (typu A2C) oraz dostarczy e-usługi wewnętrzne (typu A2A ) dla w/w podmiotu leczniczego pozwalające na zabezpieczenie na poziomie regionalnym wytworzonej dokumentacji medycznej i obrazowej (tj. w ramach e-usługi Regionalne repozytorium EDM) oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego. Projekt zakłada, że wszystkie wdrożone i utrzymywane e-usługi będą dostosowane do wymogów prawa w szczególności w zakresie zgodności z wytycznymi CeZ oraz Ministerstwa Zdrowia.

Cele szczegółowe projektu:

✓ poprawa warunków funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
✓ wprowadzeni nowych i bardziej funkcjonalnych e-usług w obszarach e-zdrowia,
✓ poprawy interoperacyjności e-usług oraz zwiększenia poziomu dojrzałości do co najmniej 3 stopnia,
✓ zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemów informatycznych w ZOZ w Dębicy,
✓ bezpieczeństwo i ochrona danych,
✓ zarządzanie i uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług,
✓ zmniejszenie wykluczenia cyfrowego,
✓ ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i umożliwienia takim osobom aktywnego udziału z życiu społecznym.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 5 700 422,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane 5 648 577,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 4 801 290,41