Projekt pn. "Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego " realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI - Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2  Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
 

Cele projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie. Zapewnione to będzie poprzez rozbudowę z przebudową istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego, przystosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki temu zapewniona będzie wysoka jakość świadczonych przez szpital usług i dostęp do nich mieszkańcom powiatu.

Cele szczegółowe projektu:

- poprawa warunków leczenia, zmniejszenie czasu oczekiwania na skorzystanie z usług zdrowotnych,

- poprawa jakości i skuteczności przeprowadzanych zabiegów,

- wzrost ilości przeprowadzanych zabiegów i skrócenie czasu ich wykonania poprzez dostosowanie pomieszczeń do funkcji sal operacyjnych,

- ograniczenie awaryjności i zwiększenie efektywności pracy poprzez dostosowanie infrastruktury,

- poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego Projekt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zakłada prace budowlane, którymi objęte zostaną:

  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
  • Oddział Okulistyczny .

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącego budynku, w którym znajduje się pralnia i kuchnia, wykonanie budynku trzykondygnacyjnego podpiwniczonego w wyniesionym lądowiskiem dla helikopterów. W pomieszczeniach piwnic będą zlokalizowane pomieszczenia stacji mycia i dezynfekcji łóżek, na parterze zlokalizowane będą pomieszczeniu bloku operacyjnego, na kondygnacji I piętra będą zlokalizowane pomieszczenia centralnej sterylizacji. Budynek wyposażony zostanie w instalację wentylacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, instalację gazów medycznych, instalację niskoprądową. W ramach projektu wsparciem objęty będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu ulepszonymi usługami zdrowotnymi zostanie objętych 4709 osób.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 19 032 774,90 zł, w tym wydatki kwalifikowane 11 764 705,86 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 9 999 999,95

Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy


 

Projekt pn. "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II - Cyfrowe Podkarpackie.
 

Cele projektu.

Celem głównym projektu jest zapewnienie wyższej jakości i rozszerzenia zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Zapewnione będzie to poprzez wdrożenie systemów informatycznych pozwalających na sprawne funkcjonowanie szpitala z uwzględnieniem przystosowanie wprowadzanych usług dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu zapewniona będzie wysoka jakość świadczonych przez szpital usług i dostęp do nich mieszkańcom Miasta Dębica oraz powiatu dębickiego. Modernizacja i wdrożenie dostępnych w ramach regionalnego systemu informatycznego PSIM wysokiej jakości e-usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy pozwoli obywatelom i w/w podmiotowi leczniczemu na realizację kluczowych procesów, w tym telekonsultacji medycznych w sposób niewymagający fizycznej obecności w przychodni/szpitalu (typu A2C) oraz dostarczy e-usługi wewnętrzne (typu A2A ) dla w/w podmiotu leczniczego pozwalające na zabezpieczenie na poziomie regionalnym wytworzonej dokumentacji medycznej i obrazowej (tj. w ramach e-usługi Regionalne repozytorium EDM) oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego. Projekt zakłada, że wszystkie wdrożone i utrzymywane e-usługi będą dostosowane do wymogów prawa w szczególności w zakresie zgodności z wytycznymi CeZ oraz Ministerstwa Zdrowia.

Cele szczegółowe projektu:

✓ poprawa warunków funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
✓ wprowadzeni nowych i bardziej funkcjonalnych e-usług w obszarach e-zdrowia,
✓ poprawy interoperacyjności e-usług oraz zwiększenia poziomu dojrzałości do co najmniej 3 stopnia,
✓ zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemów informatycznych w ZOZ w Dębicy,
✓ bezpieczeństwo i ochrona danych,
✓ zarządzanie i uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług,
✓ zmniejszenie wykluczenia cyfrowego,
✓ ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i umożliwienia takim osobom aktywnego udziału z życiu społecznym.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 5 700 422,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane 5 648 577,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 4 801 290,41